Back

★ Історія освіти в Україні

                                     

★ Історія освіти в Україні

Україна має давні традиції освіти, витоки якої сягають Великокняжої України-Русі.

Отже, резюмуючи ці короткі тези про вітчизняну освіту і науку розглядуваного періоду, треба виділити такі принципи, характерні риси освіти доби Великокняжої України-Руси. По-перше, це відкритість до світу, активне вбирання, запозичення і використання для освіти набутків та знань інших народів. Елементами, фактами, які ілюструють цю відкритість, є орієнтація в освіті на її полімовність при грецькій домінанті, широка перекладацька діяльність освітніх центрів. По-друге, у вітчизняній освіті і науці того часу чітко простежується європейська орієнтація, привязка до християнських цінностей. По-третє, попри домінанту церковного освітнього середовища простежуються і сильні компоненти світської освіти. По-четверте, слід відзначити високий рівень історико-літописної, правничої, книговидавничої справи, науки і освіти в Україні-Русі. Разом з тим, сфера природничих наук, природничого вектора освіти ще не розвинена.

                                     

1. Доба козаччини

Школи, Колегії, Академії, університети. Як витікає з досліджень І. Крипякевича, а також вітчизняну вищу освіту для гетьманів, козацької старшини, українських науковців.

Четвертою ознакою, яку ми здається, виділяємо вперше для цього періоду українського науково-освітянського процесу, є активне зацікавлення точними і навіть прикладними науками. Власне тут ми ступаємо на зовсім малодосліджену територію з масою вкорінених, але вже геть застарілих стереотипів про порівняну бідність української науки і культури доби козаччини працями у сфері точних наук. І щоб їх позбутися, необхідне ґрунтовне опрацювання творчої спадщини професорів Острозької та Києво-Могилянської академій. Наведемо тільки один, але показовий, приклад. У сфері наук про землю, з гірництва, мінералогії тощо склався чіткий стереотип про практичну відсутність робіт українських авторів XVII–XVIII ст. з цієї тематики. Так, майже всі не тільки радянські, а й сучасні українські підручники і посібники з гірництва справедливо посилаються на праці основоположника російської науки Михайла Ломоносова 1711–1765, але залишають "за кадром" більш ранній доробок у цій галузі видатних українських вчених минулого, скажімо ректора Києво-Могилянської Академії Феофана Прокоповича 1681–1736, який ще у 1705–1709 рр. читав у Могилянці лекції "про елементи", "про землю", цикл лекцій "про досконалі змішані неживі тіла - метали, камені та ін.", "про корисні копалини" тощо. За свідченнями сучасних дослідників і перекладачів надбань Києво-Могилянськох академії Микола Симчич та інш., елементи прикладних наук про Землю зустрічаються і в інших видатних могилянців, зокрема у Інокентія Гізеля. Це питання є, звичайно, предметом окремого дослідження. Тут же ми тільки означуємо проблему, зауважимо, що в царині досліджень витоків та історії розвитку вітчизняних точних і прикладних наук спостерігаємо майже вакуум. Водночас, такі велетні української наукової школи як Володимир Вернадський 1863–1945, відомий мінеролог, автор одного з найбільших у світі "мінералогічних словників" Євген Лазаренко 1912–1979, - який, до речі, у своїй праці наводить десятки і сотні старовинних українських назв мінералів, - та багато інших не могли зявитися і сформуватися як видатні вчені без вікових вітчизняних наукових традицій в галузі точних наук.

                                     

2. Підручники та посібники в Україні

На початках за підручники для оволодіння грамотою служили Часослов та Псалтир. Надалі українські вчені середньовіччя створюють цілий ряд вітчизняних підручників для шкіл. Наведемо деякі приклади. В 1612 р. Львівське братство видає "Буквар язика словенського" та "часовнички шкільні". Перший друкований словяно-руський "Буквар" видав у Львові 1574 і 1578 рр. ФедоровФедорович. Герасим Смотрицький, перший ректор Острозької Академії з 1578 р., підготував "Буквар" 1578. Лаврентій Зизаній-Тустановський - український педагог і поет зі Львівщини - у 1596 р. видав друком "Граматику словенську" та буквар "Наука ку читанню". У Закарпатті у 1699 р. виходить "Буквар" Й. Клеменса. Автором "Букваря" був Ф. Прокопович. Він же написав "Первоє поученіє отрокам". Ці книги багато разів перевидавалися, були поширені в ряді східнословянських країн.

Досить часто видавалися наукові роботи наших вчених і на міжнародному рівні. Скажімо, "Прогностик" 1483 р. Ю. Котермака-Дрогобича, ще й до сьогодні в оригіналі зберігається в бібліотеках Мюнхена й Кракова. Латиномовний курс теології в 3-х томах Ф. Прокоповича для вищих шкіл побачив світ у Кеніґзберзі в 70-х роках XVIII ст., а в 6-ти томах - у Лейпцігу. В перекладі російською у XVIII ст. його видано в Росії.

На процес підручникотворення в усій Європі суттєвий вплив мали праці видатного чеського педагога Я. А. Коменського 1592–1670, який у своїй "Великій дидактиці" розробив гуманістичну концепцію освіти.

Підвалини до нової української літератури закладає "Історія Русів", яка належить до елітарних текстів національної культури виділяє такі періоди: 1. Предтечі ХІ-XVIII ст., 2. Становлення і розвиток літератури як окремого шкільного і вузівського предмету та його методики викладання на Галичині і Наддніпрянщині у XIX - поч. ХХ ст.

Звичайно, якісь знахідки, відкриття в цій галузі зробити важко, але висновком узагальнюючим стан української наукової та освітянської книги є констатація її європейського визнаного рівня.

Поряд з вітчизняними у вжитку були й західноєвропейські освітні книги. У Києво-Могилянській Академії, наприклад, географію вчили з німецького підручника Гібнера.

                                     

3. Розвиток науки. Видатні наукові діячі

Розвиток освіти та науки в Україні йшов паралельно, взаємно обумовлюючи один одного. Україна часів козаччини була європейською країною, входила в єдиний культурний простір Європи, в якій поширювалися ідеї гуманізму. Надзвичайно чітко простежуються науково-освітні звязки України з університетами Лейпціґа, Гейдельберґа, Кенізберґа, Страсбурґа, Кракова та інш. Тут вчилися й вдосконалювалися українські спудеї й професори, йшов науковий, інформаційно-книжковий обмін, листування тощо. Але зоологія, фізіологія, метеорологія, науки про землю, фізика, географія, астрономія були, як і скрізь у Європі, на початковій стадії розвитку. Розвиненішою була математика, особливо геометрія. Але оригінальних національних досліджень в галузі точних наук бракувало. З XVIII ст. активно розвивається вітчизняна геодезія.

Наведений перелік далеко неповний, але дозволяє скласти уяву про рівень тогочасної української науки, яка головним чином була гуманітарною.

Отже, підбиваючи підсумок під коротким оглядом вітчизняної освіти і науки в Україні доби козаччини, треба виділити такі принципи, характерні риси: По-перше, освітня система України часів козаччини була багатоплановою і багаторівневою, включала початкові, середні школи-колегіуми, спеціальні школи, вищі школи - академії, університети. По-друге, при загальному збереженні європейської орієнтації і відкритості слід підкреслити зміщення акцентів в освіті з грецької домінанти в бік латинського світу, латинської мови як міжнародної, що розкривало нові обшири для України того періоду. По-третє, вітчизняна освітньо-наукова система середньовіччя, увібравши досвід країн Європи, створила унікальний і самобутній відкритий механізм освіти людності всієї країни, забезпечивши практично повну грамотність населення, а також умови для формування і зростання української духівничої, військової, світської, наукової еліти.

                                     

4. Висновки

 • Тема науки і освіти в Україні-Русі є плідною для досліджень у різних аспектах.
 • В давній Україні була створена унікальна й самобутня вітчизняна освітньо-наукова система, яка увібрала досвід країн Європи, була багатоплановою і багаторівневою, включала початкові, середні школи-колегіуми, спеціальні школи, вищі школи - академії, університети. Вона забезпечила практично повну грамотність населення країни, а також умови для формування і зростання української духівничої, військової, світської, наукової еліти.
 • Класична українська освіта має давні традиції і принципи, які сформувалися з часів Великокняжої України-Руси та розвинулися й набули нових форм за часів Козацької держави - це відкритість до світу, європейська орієнтація, привязка до християнських цінностей, ідеї гуманізму, домінанта гуманітарної освіти.
 • По-третє, необхідним є вивчення, аналіз і видання розвідок щодо давнього технічно-технологічного досвіду і практики давніх русів-українців в локальних галузях - будівельно-архітектурного, гірничо-металургійного, ковальського, суднобудівного тощо.
 • По-друге, необхідні глибокі компаративні дослідження української міфології, світосприймання, світобачення з міфологією і світобаченням інших народів індоєвропейської гілки.
 • По-перше, необхідно продовжувати пошук і переклад на сучасну українську мову наукові надбання давніх українських вчених, мислителів, вчених і професорів лекторів Острозької та Києво-Могилянської академій.
                                     

5. Див. також

 • Українська культура XIX століття.
 • Київська Русь.
 • Українська культура після татаро-монгольської навали друга половина XIII - XV ст.
 • Українська культура XVI-XVIII століть.
 • Витоки української культури.
 • Шкільництво в діаспорі.
 • Освіта в Україні.
 • Шкільництво в Україні.
 • Культура Русі.
                                     

6. Джерела

 • Академіки” та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст. / Максим Яременко. –. - К.: Рад. шк., 1991. - 381 с.
                                     

7. Посилання

 • Я. Д. Ісаєвич Братства та їхні школи. Шкільництво уніатів / / Історія української культури. У п’яти томах. Том 2 Українська культура XIII - першої половини XVII століть. Київ, "Наукова думка", 2001.
                                     
 • Історія вищої освіти в Україні нараховує близько тисячі років, але сучасних західноєвропейських форм вона набула лише в останні два століття. Вищі школи
 • жіночої освіти й виховання 13. Гімназія Жекуліної Одеські вищі жіночі курси О. О. Драч. Освіта жіноча в Україні Енциклопедія історії України : у 10 т
 • професійно - технічну освіту вищу освіту післядипломну освіту аспірантуру докторантуру самоосвіту. Докладніше: Історія освіти в Україні та Шкільництво в Україні На
 • технікумів, вищих професійних училищ та ін. Докладніше: Історія вищої освіти в Україні До структури вищої освіти входять освітні й освітньо - кваліфікаційні рівні:
 • Міністерство освити і науки Украини МОН України - центральний орган виконавчої влади України Міністерство освіти і науки України є головним органом
 • Міністерства освіти і науки України 23 квітня 1997 року Міністерство освіти і науки України затвердило Положення про нагрудний знак Відмінник освіти України
 • шкільної освіти повна назва - Товариство розповсюдження шкільної освіти в Україні - товариство, засноване українським учительством у березні 1917 в Києві
 • працівник освіти України повинні мати вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра. Народний вчитель України Заслужений вчитель України Державна премія
 • впливи західної освіти Княжі часи не залишили після себе виразної системи шкільництва, що ускладнювало збереження освіти в Україні після занепаду Київської
                                     
 • народної освіти Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти здійснює законопроектну організаційну контрольну функції. Верховна Рада України в залежності
 • Закон Украини Про освиту - закон, що визначає правові засади організації та діяльності закладів освіти Прийнятий Верховною Радою 5 вересня 2017 року
 • назва. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні Навч. посіб. Л. А. Медвідь - К. : Вікар, 2003 - 335 c - Вища освіта XXI ст.
 • присудження Державних премій України в галузі освіти 2018 року На 2018 рік розмір Державної премії України в галузі освіти склав 100 тис. гривень кожна
 • освіти - дев ятий рівень НРК науковий рівень вищої освіти - десятий рівень рівень НРК. Ступені вищої освіти в Україні Рівні освіти Освіта в Україні Дошкільна
 • роки. В Україні 1931 було 8 інститутів професійної освіти Кількість студентів 2400. 1933 в ході реорганізації ВШ інститути професійної освіти були ліквідовані
 • комітетські слухання щодо реформування вищої освіти - УАСС Нардепи зайнялися реформою освіти в Україні - ТСН. 1 1 Студенти проти вступних іспитів у ВНЗ
 • лютого в Національному центрі Український дім Організаторами виставки Сучасна освіта в Україні - 2012 є: Міністерство освіти та науки України Національна
 • Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України - науково - дослідна установа Національної академії педагогічних наук України Інститут створений
 • покоління в покоління. Початки сільськогосподарської освіти як спеціальної галузі освіти були покладені в Західній Європі у першій половині 18 століття, в Росії
                                     
 • вищої освіти України Вища освіта в Україні Вища освіта Список університетів України Ліцензування закладу вищої освіти Акредитація закладу вищої освіти Рівень
 • Центр гуманітарної освіти Національної академії наук України - державна науково - дослідна і науково - педагогічна неприбуткова установа з правами юридичної
 • Історія євреїв в Україні - Євреї мешкали на теренах етнічної України протягом двох тисячоліть і мали глибоко розвинені громади та релігійне життя. Євреї
 • Православ я - найпоширеніша християнська деномінація в Україні Православ я з явилося на території сучасної України ще в доруський час. Із X століття стає головною
 • в ХІНО навчалося понад 9000 студентів. На базі факультету професійної освіти ХІНО були створені Харківський педагогічний інститут професійної освіти та
 • Державна премія України в галузі освіти - державна нагорода України встановлена для відзначення за видатні досягнення в галузі освіти за номінаціями:
 • Відмінник освіти України вручався в 1997 - 2013 рр. і Нагрудний знак МОН України Відмінник освіти з 2013 Див: Категорія: Відмінники народної освіти УРСР
 • Відповідно до частини другої статті 5 Закону України Про вищу освіту в Україні присуджуються такі ступені вищої освіти молодший бакалавр бакалавр магістр
 • в 9 регіонах Список академій та інститутів України вища освіта Вища освіта в Україні Заклад вищої освіти Переміщені заклади вищої освіти України Ліцензування
 • історія господарського побуту, історія народного господарства, історія економіки. В Україні в останнє десятиліття прижилася назва економічна історія
                                     
 • Історія освіти Хорольщини починається в ХVІ - ХVІІ ст. За Компутом, 1723 року в Хоролі при Воскресенській церкві була школа, в ній дяк Афанасій Пукаленко

Users also searched:

диктант доля мови текст, диктанти 9 клас дпа 2020 онлайн, історія освіти в україні, могутня граматика диктант, підготовка до дпа 9 клас українська мова, текст для диктанту, українець, який відмовився бути бідним, збірник диктантів з української мови 5 - - 9 клас, клас, диктанти, диктанту, диктантів, диктант, текст, мови, освіти, української, збірник, україні, історія, текст для диктанту, могутня граматика диктант, диктанти клас дпа онлайн, Україні, підготовка, українська, мова, доля, могутня, граматика, українець, який, відмовився, бути, бідним, онлайн, Історія, Історія освіти в Україні,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Могутня граматика диктант.

Реформування загальної середньої освіти в Україні у ХХ столітті. Гарант освітньої програми – завідувач кафедри новітньої історії України Пижик Андрій Миколайович. Електронна адреса гаранта програми pyzhyk@​knu.

Збірник диктантів з української мови 5 - - 9 клас.

Роєнко С. О. Історіографічні аспекти розвитку приватних. Сірополко С. Історія освіти в Україні С. Сірополко Укр. Вільний ун т м. Мюнхен, Німеччина. – Вид. здійснено за заповітом М. Галандюка. – Київ. Текст для диктанту. Реформа освіти та науки Кабінет Міністрів України. Перервала культурний розвій держави, а Західна Європа тим часом продовжувала розвиток мережі навчальних закладів, обігнавши Україну десь майже.


Українець, який відмовився бути бідним.

Сірополко Степан. Історія освіти в Україні. Київ.Наук, думка, 2001. У ШКІЛЬНІЙ ІСТОРИЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ. Розглянуто питання трансформації шкільної історичної освіти та переосмислення її змісту на рубежі ХХ ХХІ. Диктанти 9 клас дпа 2020 онлайн. Історія України Український центр оцінювання якості освіти. Розвиток України як суверенної, демократичної держави неможливо уявити без повноцінного розвитку освіти потенційної основи науково технічного і​. Диктант доля мови текст. Велика Волинь: історія освіти і культури. Наук. співробітник відділу історії освіти ДНПБ України ім. автором напряму – історія реформ і контрреформ загальної середньої освіти в Україні.

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В.

До 100 річчя створення українських державних вищих навчальних закладів і заснування Національної академії наук України. Вступ. Istoriia osvity v. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Підручник Горбач Н. Я Становище шкільної освіти на Україні ускладнилось у другій половині XV ст.,​. § 16. Розвиток освіти й науки на українських землях у першій. Якості вищої освіти України та становлення його ефективної діяльності у світлі реалізацій положень нового Закону України Про вищу освіту та. Історія освіти, науки і техніки в Україні. 1. Закон. України. Про освіту від. 19.01.2019 р. URL. Історія освіти Управління освіти, культури та спорту. На російській території України шкільна освіта розбудовувалась, керуючись Валуєвським циркуляром 1863 р. та Ємським указом 1876 р.


ІСТОРИЧНА ОСВІТА ТА НАУКА В УКРАЇНІ Каталоги.

Історія освіти в Україні. Book or article. Book. Author. Сірополко С. Town. Київ. Publisher. Наукова думка. Code. 4702 4704 ксп. Pages. 912. Number. Year. Класична освіта Енциклопедія Сучасної України. Веб сайти: сіл, селищ, міст України.UA. Показати код для вставки на сайт. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської. Історія освіти в Україні. Відділ освіти Кременецької міської ради. Історія. Розпад. Львів, 2005. С. 242. 1 Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX XX ст.


Василь Біднов. Школа й освіта на Україні. Українська культура.

621. 643. Історія освіти в Україні Степана Сірополка належить до найкращих досягнень історіографічюї спадщини нашого народу, твір є унікальним. ОСВІТА ЖІНОЧА В УКРАЇНІ Інститут історії України. Історія освіти. Статті даної рубрики 2010 рік. Випуск №1 10 Рокицька О.Д. Івчук Василь Якович, Герой України: подвиг людяності в нелюдський час. Система освіти. Історія і сучасність ПСИХОЛОГІС. 21 23 квітня 2021 року пройде навчальний курс для педагогічних працівників закладів освіти Цифрова освіта викладачів: засоби Microsoft для віддаленого.

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ШКІЛЬНІЙ ІСТОРИЧНІЙ.

Найважливіше в освіті не факти і цифри. Найважливіше те, що освіта допомагає нам зрозуміти, що і як може бути по іншому. Про це і. Писемність, освіта та література Київської Русі Український. Історія освіти, науки і техніки в Україні. 31 березня 2020. ХV Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та спеціалістів. ІСТОРІЯ ОСВІТИ. Наукова конференція ІСТОРІЯ ОСВІТИ, НАУКИ І ТЕХНІКИ В. Інтересу молоді до вивчення вітчизняної історії. Ключові слова: історична освіта, історична память. The system of historical education as an important. Історія освіти в Україні – Освіта.UA. Основні аспекти вищої освіти в Україні були регламентовані Указом Президента Укра їни від 14 вересня 2000 р. Про програму інтеграції України в.

ІСТОРІЯ ОСВІТИ, НАУКИ І ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ Національна.

Вивчення історії освіти та науки в Україні є одним із нагальних на сьогодні завдань, які стоять перед сучасними дослідниками. Історія освіти тісно пов. Книга Історія освіти в Україні. Сірополко С.: 150 грн. Книги. Бібліографічне посилання: Драч О.О. ОСВІТА ЖІНОЧА в Україні Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі О Редкол.: В. А. Смолій. Моя бібліотека. Основним курсом в новій системі стала історія України. Історія українського народу, його національні традиції, історичний досвід, культура і. Розвиток освіти в Україні ХІХ ст.Ua. Історія освіти в Україні. Разом із християнством в Україну прийшли освіта й школа. Перші християнські князі дуже пильно зважали на те,.


Реферат: Історія освіти в Україні, Педагогика.

Сірополко С. Історія освіти на Україні С. Сірополко – Київ Наукова думка, 2001. – 912 с. Хомич Л. О. Професійно педагогічна підготовка вчителя. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти України. Коробченко, А. А. 2014 Історія шкільної природничої освіти в Україні друга половина ХІХ – початок ХХ ст. навчальний посібник.

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ.

Її історія тісно повязана з історією українського народу. В незалежній Україні почала формуватися власна політика вищої освіти. Вона була зорієнтована. Історія освіти Христинівщини. Міністерство освіти і науки України. Житомирський державний університет імені Івана Франка. Велика Волинь: історія освіти і культури. Житомир. 2011​. Історична освіта в Україні як складова державної політики памяті. Розвиток системи освіти згідно із оновленою стратегією реформування освітньої сфери на 2012–2021 рр. у питаннях підтримки наукової та інноваційної. ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ: ЕТАПИ РОЗВИТКУ DSpace at KDPU. Історія розвитку вищої школи. на розквіт науки, освіти, культури, мистецтва​, літератури. обігнавши Україну десь майже років на 400. У XII XIV ст. у.


Дисертація Шугай Я. М. Розвиток початкової освіти у.

Сірополко Степан. Історія освіти в Україні. Київ: Наук, думка, 2001. 912 Палiтурка: Тверда, звичайний формат. Книга належить до найкращих досягнень. Розвиток освіти в Україні в 14 17 ст. Як розвивалась освіта і наука в Україні у XVIII ст.? 1. Особливості розвитку української культури. Основним змістом процесів, що відбувалися в культурі. Історія освіти, науки і техніки в Україні Вісник аграрної науки. Короткий огляд та узагальнюючий аналіз існуючого матеріалу з історії вітчизняної науки і освіти в давній Україні. Історія шкільної природничої освіти в Україні друга половина ХІХ. – Х.: ЦСУ, 1927. – 101 с. Адаменко О.В. Розвиток педагогічної науки в Україні 1950–2000 рр. автореф. дис. на здобуття наук. Список використаних джерел РОЗВИТОК ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ. Історія школи, а разом з тим і освіти на Україні починається з того часу, коли Володимир Великий 980 1015 розпочав організовувати християнську.


Розвиток освіти в сучасній Україні. Освітньо–правовий аспект.

Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих. розвиток науки та інновацій​. За кожним із них реалізуються завдання, спрямовані на досягнення. Головна Міністерство освіти і науки України. Вовк Л. П. Історія освіти і педагогіки у загальній, методологічній і Тхоржевська Т. Д. Православне виховання в історії педагогіки України монографія.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →