Back

★ Авторське право

Авторське право
                                     

★ Авторське право

Авторське право є інструментом власності, права і ключовою галуззю права інтелектуальної власності, воно призначене захищати зовнішню форму вираження обєкта, тобто їхнє "матеріальне втілення". Авторське право не може використовуватись для захисту абстрактних ідей, концепцій, фактів, стилів та технік, що можуть бути використані у творі.

Авторське право історично виникло внаслідок потреби захистити права авторів літературних творів та творів мистецтва, нині Авторське право поширюється фактично на будь-які результати творчої діяльності, включаючи компютерні програми, бази даних, фільми, фотографії і скульптури, архітектурні проєкти, рекламні проспекти, карти і технічні креслення.

Авторські права - це набір субєктивних виключних прав, які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності.

Практично всі інтелектуальні твори можуть бути захищені як інтелектуальна власність. Інтелектуальна власність ділить всесвіт інтелектуальної творчості на три галузі:

 • Авторські права.
 • Патенти.
 • Торгові марки.

Авторське право захищає вираз, товарний знак, імена, патенти та ідеї. Воно захищає творчі вираження, які були зведені до матеріальної форми, такі як книги, частина музичних записів, компютерних програм, сценарії, картини, фотографії, або кіно.

Товарний знак захищає торгові марки, буквальне маркування елементів у торгівлі. Ідея торгової марки є захист споживачів, надаючи їм деяку упевненість, що елементи, фірми певної марки є справжніми і точно можна сказати де вони виготовились.

Патент захищає інновації.

                                     

1. Комплекс авторських прав

Основним положенням АП є монопольне право автора на обнародування твору - дію, завдяки якій твір уперше стає доступним для публіки. За життя автора ніхто, крім самого автора, не вправі вирішувати, чи буде випущено у світ його твір, а якщо буде, то коли і яким чином.

В основі систематизації комплексу прав, які охоплюються поняттям "авторське право", лежить їхній поділ на майнові та немайнові. Ці два види прав відрізняються один від одного тим, що майнові права автор може передати третій особі, а немайнові права автора є його невідємними правами - і тому не можуть бути передані будь-кому іншому. Строк чинності немайнових прав не обмежується, строк чинності майнових прав встановлюється міжнародними договорами та національним законодавством.

                                     

1.1. Комплекс авторських прав Немайнові авторські права

В Україні немайнові АП можуть належати виключно фізичній особі. В англійській мові цей вид прав має назву non-proprietary rights або Moral rights. У французькій мові цьому виду прав відповідає droit moral. До немайнових прав належать права:

 • Дозволяти або забороняти використання твору під справжнім імям автора, псевдонімом або без зазначення імені, тобто анонімно право на імя.
 • Захищати твір, включно із його назвою від будь-якого викривлення, що може нанести шкоду честі та гідності автора право на захист репутації.
 • Бути визнаним автором твору право авторства.
 • Дозволяти або забороняти оприлюднення твору у будь-якій формі включно із правом відкликати твір у будь-який момент до оприлюднення право на оприлюднення.
                                     

1.2. Комплекс авторських прав Майнові авторські права

До цього виду прав належать права дозволяти та забороняти:

 • Відтворювати твір право на відтворення.
 • Поширювати екземпляри твору будь-яким способом право на поширення.
 • Здійснювати публічну демонстрацію або виконання твору право на публічну демонстрацію або публічне виконання.
 • Перекладати твір право на переклад.
 • Публічно сповіщати твір для загального доступу шляхом передання у ефір або по кабелю чи за допомогою інших аналогічних засобів або таким чином, що будь-яка особа може мати до нього доступ в інтерактивному режимі із будь-якого місця у будь-який час на власний вибір право на публічне сповіщення.
 • Дописувати, домальовувати, аранжувати або іншим способом переробляти твір право на переробку.
 • Імпортувати екземпляри твору у цілях розповсюдження право на імпорт.
                                     

2. Срок дії авторського права

Відповідно, до українського законодавства АП діє протягом усього життя автора й 70 років після його смерті. Якщо твір оприлюднено анонімно або під псевдонімом, який не прямо асоціюється з конкретною людиною й не є загально відомим, то АП діє лише протягом 70 років після оприлюднення твору. Якщо твір був створений у співавторстві, АП діє протягом життя його авторів і 70 років після смерті останнього з них.

Після завершення строку дії АП твори переходять до суспільного надбання. Це означає, що будь-хто може їх вільно використовувати без виплати авторської винагороди нащадкам автора. Разом з тим, авторському праву відомі випадки, коли твори, що перейшли у суспільне надбання, відновлюють свою правову охорону.

                                     

3. Обєкти авторського права

Список обєктів авторського права:

 • Аудіовізуальний твір.
 • Твір картографії.
 • Твір архітектури.
 • Сценічний твір.
 • Твір у переробці.
 • Складений твір.
 • Компютерна програма.
 • Виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори.
 • База даних.
 • Твір образотворчого мистецтва.
 • Твір у перекладі.
 • Твір декоративно-прикладного мистецтва.
 • Літературний твір.
 • Твір в області науки.
 • Фотографічний твір.
 • Музичний твір.

Список обєктів, що "не є обєктом авторського права":

a) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації, b) твори народної творчості фольклор, c) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру та їх офіційні переклади, d) державні символи України, державні нагороди, символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань, символіка територіальних громад, символи та знаки підприємств, установ та організацій, e) грошові знаки, f) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis своєрідне право, право особливого роду.
                                     

4.1. Межі авторського права Співвідношення ідеї та втілення ідеї

Авторське право захищає матеріальне втілення ідеї, а не саму ідею. Цей принцип є ключовою відмінністю між правовими режимами захисту обєктів промислової власності та обєктів авторського права. Філософський аналіз співвідношення ідеї та втілення ідеї вперше здійснив Іммануїл Кант у 1785 році у своєму трактаті "Von der UnrechtmaSigkeit des Buchernachdrucks".

Якщо хтось написав книгу, у якій описано новий спосіб організації книжок на бібліотечній полиці, Авторське право не забороняє читачу книги вільно використати цей спосіб або розповісти про нього іншим. Авторське право охороняє лише конкретний текст книги, у якій описано цей спосіб. Якщо зазначений спосіб відповідає ознакам патентоздатності, особа, що його винайшла, може отримати на нього патент. У цьому випадку охоронятися буде сам спосіб, і його автор отримає можливість дозволяти або забороняти будь-яке використання цього способу. Однак у такому випадку охорона буде отримана із використанням механізмів права промислової власності, а не авторського права.

У окремих випадках ідеї можуть бути втілені лише у один спосіб або обмежену кількість способів. У такому випадку авторське право не може бути застосоване навіть до втілення ідеї. У праві Сполучених Штатів така концепція отримала назву доктрини поєднання, оскільки у цьому випадку відбувається поєднання ідеї та її втілення.

                                     

4.2. Межі авторського права Доктрини першого продажу та вичерпання прав

Авторське право не обмежує власника копії твору від продажу належної йому копії, за умови, що ця копія була отримана із дозволу власника прав на твір або у інший передбачений законом спосіб. Отже здійснення повторного продажу книги або компакт-диску, що захищені авторським правом буде вважатися легітимною дією. У праві Сполучених штатів ця юридична концепція отримала назву "доктрина першого продажу". У низці європейських країн її називають вичерпанням прав.

                                     

4.3. Межі авторського права Сумлінне використання

Авторське право забороняє не будь-яке використання твору. Статті 21 - 25 Закону України "Про авторське право та суміжні права" передбачають низку випадків, у яких використання твору дозволяється без необхідності отримання дозволу автора, "але з обовязковим зазначенням імені автора і джерела запозичення". До таких випадків відносяться:

 • Вільне відтворення творів у особистих цілях крім компютерних програм.
 • Вільне використання твору із зазначенням імені автора у низці ситуацій.
 • Створення однієї резервної копії компютерної програми, модифікація і декомпіляція її для досягнення сумісності іншими програмами, виправлення помилок у програмі, якщо це не заборонено автором.
 • Вільне відтворення примірників твору для навчання крім компютерних програм.
 • Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом факсимільне відтворення.
                                     

5. Історія авторського права

Уже 2300 років тому в Афінській республіці існували право на захист цілісності твору і заборона вносити до нього зміни. Оскільки переписувачі й актори досить вільно поводилися із творами знаменитих авторів трагедій, у 330 р. до н. е. було прийнято закон, відповідно до якого оригінали творів трьох великих класиків підлягали збереженню в офіційному архіві. Актори повинні були дотримуватися офіційного тексту. Це вважається одним з перших випадків охорони авторського права.

Значно актуальнішим це питання стало з появою друкарського верстата і, відповідно, можливості тиражувати літературні твори за допомогою механічних процесів. Видавцям доводилося вкладати значні суми в придбання паперу, у виробництво друкарських машин, а також в наймання робочої сили, що передбачало авансування коштів, які відшкодовуються від продажу друкованої продукції. У такій ситуації, за відсутності якої-небудь форми охорони від конкурентів, що продають незаконні копії, інвестування у видавничу справу було небезпечною і ризикованою справою, яка часто призводила до розорення підприємців. Йшов пошук забезпечення якої-небудь форми охорони, і вона зявилася у формі привілеїв, що надаються владою. Такі привілеї давали виняткові права відтворення і розповсюдження твору протягом певного часу і надавали засоби захисту для здійснення права книговидання за допомогою штрафів, арештів, конфіскацій підроблених копій і, можливо, стягнення збитків.

                                     

5.1. Історія авторського права Відмінності між двома системами авторського права

Історично склалися дві системи авторського права - системами загального США, Велика Британія і цивільного права Німеччина, Франція. Концептуальна різниця між ними полягає в тому, що перші охороняють лише майнові права, другі - майнові і немайнові права.

                                     

5.2. Історія авторського права Становлення міжнародної системи охорони авторського права

Міжнародний механізм охорони авторських прав виник з підписанням у 1886 р. Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів. Наступні перегляди Бернської конвенції, укладання нових угод і договорів вдосконалювали міжнародну систему охорони авторського права.

                                     

5.3. Історія авторського права Становлення авторського права в Англії

В 1557 р. королева Марія Тюдор схвалила Хартію Організації книговидавців, відповідно до якої тільки члени Організації мали право на видавництво книг. До того ж, друкуватися могли лише ті твори, дозвіл на друк яких був наданий короною. Організація була уповноважена конфісковувати несанкціоновані примірники - таким чином створилася монополія на друк та розповсюдження творів. Автори за таких умов виконували виключно функцію їх написання. Отримуючи від автора дозвіл на твір, книговидавець одержував ексклюзивне авторське право на нього та сплачував автору символічний гонорар. Отже, у XVI ст. автор визнавався носієм авторського права тільки de facto. До XVIII ст. королівська влада зберігала контроль за друком і продажем книжок.

1709 року в Англії зявився Статут королеви Анни, нині визнаний першим офіційним положенням про авторське право. Предмет цього закону був відображений в його довгому заголовку як підтримка вчення і закріплення за уповноваженими власниками права власності на копії книжок. Закон закріплював за автором виняткове право на перевидання книжки протягом 14 років з часу першої її публікації, автор міг передавати це право видавцеві, що звичайно і робилося. Закон передбачав також повторний термін охорони на 14 років, який надавався автору за життя. Таким чином, загальний термін охорони авторського права становив 28 років з дати першої публікації. Відносно книжок, уже надрукованих на момент прийняття Закону, передбачався єдиний термін охорони протягом 21 року. Особлива увага приділялася охороні від несанкціонованого копіювання опублікованих творів. На практиці найбільшу вигоду отримали ви-давці-книготоргівці. Закон встановлював умови реєстрації і депонування: опубліковані книжки повинні були реєструватися в Stationers Hall Центрі книговидавництв, а копії депонуватися для користування в університетах і бібліотеках кількість копій в кінцевому підсумку досягла девяти.

У XVIII ст. неодноразово виникали тривалі спори і судові розгляди з питань співвідношення авторського права згідно із загальним правом і Статутом Анни. Остаточне рішення було прийняте у 1774 році Палатою лордів у справі Дональдсон проти Беккета. Згідно із загальним правом за автором закріплювалося виняткове право на видання творів, але після опублікування права на авторський твір регулювалися лише Статутом. Регулювання прав на неопубліковані твори на основі загального права тривало до прийняття у 1911 році Закону про авторське право, який його скасував. Існуюче авторське право в Англії ґрунтується на положеннях цього закону.

                                     

5.4. Історія авторського права Становлення авторського права у Франції

У Франції перехід від системи привілеїв до системи авторського права був частиною загальних змін у житті країни, зумовлених революцією, що скасували привілеї всіх видів, включаючи привілеї видавців. У 1791 і 1793 роках Конституційна асамблея прийняла два декрети, які заклали основу французької системи авторського права. Декретом 1791 року забезпечувалося право автора на публічні виконання протягом усього його життя, а також протягом 5 років після його смерті на користь його спадкоємців і осіб, яким відступалося це право. Декретом від 1793 року автору надавалося виняткове право перевидання його творів протягом життя, а також 10 років після його смерті на користь його спадкоємців і правонаступників. Як бачимо, таке вирішення питання відрізняється від норм Статуту Анни. У Франції ці права розцінюються як "права автора" і використовуються протягом життя автора незалежно від опублікування і дотримання такої формальності як реєстрація.

                                     

5.5. Історія авторського права Становлення авторського права у США

Авторське право в Сполучених Штатах Америки базувалося значною мірою на первинних положеннях англійського Статуту Анни. Так, перший федеральний американський закон, прийнятий у 1790 році, передбачав термін охорони книжок, географічних карт і морських карт протягом 14 років з дати першої публікації, який міг бути продовжений за життя автора і за умови дотримання суворих вимог реєстрації і депонування. Ці особливості зберігалися в праві Сполучених Штатів до 1976 року, коли було прийнято чинний нині закон, що встановив термін охорони протягом життя автора і додатково 50 років нині - 70 років після його смерті, тим самим привівши його у відповідність із законами практично всіх країн, де діє авторське право. Однак Закон 1976 року до приєднання США до Бернської конвенції зберігав вимоги реєстрації та депонування, джерелом походження яких був Статут Анни 1709 року.

                                     

5.6. Історія авторського права Авторське право в Російській імперії

У Російській імперії авторське право, яке діяло і на території нинішньої України, зявилося у XIX ст. Книговидавничу справу до кінця XVIII ст. вважали державною монополією. За відсутності конкуренції між видавцями не було обєктивних передумов для зародження авторського права. Автори одержували кошти для існування з інших джерел. Так, "віршування для Ломоносова було іноді розвагою, але переважно посадовою вправою" О. С Пушкін.

Авторське право Російської імперії було тісно повязане з цензурним законодавством. У 1816 р. Міністерство народної освіти видало розпорядження, яке вимагало, щоб при поданні рукописів на цензуру до них додавали докази прав видавця на їх друк. Вперше захист авторських прав у Російській імперії було юридично оформлено в 1828 р. шляхом доповнення Цензурного статуту розділом "Про авторів і видавців книжок", яка надавала авторам виключні права на власні твори протягом життя автора і його спадкоємцям протягом 25 років після смерті автора. В подальшому цей термін був збільшений до 35 років. Цей закон став фактично першим нормативним актом щодо авторських прав в Росії.

У 1830 р. було затверджене нове Положення про права авторів, перекладачів і видавців, згідно з яким охороні підлягали статті в журналах, приватні листи, хрестоматії та який надав можливість продовжувати строк охорони творів на 35 років після смерті автора. У 1845 і 1896 роках було визнано право на музичну та художню власність. У 1875 р. строк захисту авторського права після смерті автора був збільшений до 50 років. У 1877 р. норми авторського права були перенесені з Цензурного статуту до Законів цивільних т. X, ч. 1 Зводу законів Російської імперії.

20 березня 1911 р. було прийнято Положення про авторське право, ст. 33 якого вперше закріпила право авторів на переклад їхніх творів. Законодавець відмовився від конструкції "літературна та художня власність", замінивши її поняттям "виключні права".

                                     

5.7. Історія авторського права Авторське право в СРСР

1925 року в СРСР було ухвалено "Основи авторського права" й затверджені ЦВК і РНК СРСР, доповнені 16 травня 1928 року. Документ визнав за авторами виключне право на їхні твори, яке за законом 1925 року було чинним протягом 25 років від моменту першого видання або публічного виконання твору, а в 1928 році перетворилося щодо більшості творів на довічне право автора. Основи передбачали перехід авторських прав до спадкоємців на 15 років після смерті автора. Твори використовували на основі договорів з авторами, умови яких досить детально регулював закон. Разом із тим не вважали порушенням авторського права переклад твору іншою мовою, використання чужого твору для створення нового, суттєво відмінного від першого, публічне виконання чужих опублікованих творів без дозволу автора, але з виплатою винагороди тощо.

В СРСР авторське право визнавалось за громадянами СРСР незалежно від того, де створено чи вперше опубліковано твір, за іноземцями - при умові, якщо твір вперше опубліковано в СРСР або коли він є в СРСР у вигляді рукопису, картини тощо. Авторське право визнавалось також за юридичними особами. СРСР та УРСР не приєдналися до міжнародних договорів про поширення авторського права за межі країни, в якій видано твір, і не приєдналися до так званого "Бернського союзу" для захисту авторського права. У СРСР авторське право за загальним правилом тривало протягом життя автора і переходило до його спадкоємців на 15 років. В УРСР для спадкоємців М. П. Старицького, І. К. Тобілевича, М. Л. Кропивницького, М. М. Коцюбинського, М. В. Лисенка та деяких інших діячів української культури строки авторського права були продовжені, оскільки вони не могли використати свої права за дореволюційних часів. Автор мав право випускати твір під своїм імям, під псевдонімом чи анонімно, право визначати готовність твору до видання, а також вимагати, щоб у твір ніхто не вносив змін без його згоди. Авторові надавалось право розпоряджатися твором, укладати договори про використання його та одержувати авторську винагороду гонорар. Радянське авторське право дозволяло перекладати літературні твори без погодження з автором. Якщо твір видавався чи виконувався на сцені російською мовою у перекладі з української, автор оригіналу мав право на гонорар. Передавати по радіо опубліковані літературні та музичні твори можна було без згоди автора і без виплати гонорару, а виконувати їх на сцені можна й без згоди автора, але з виплатою йому певного відсотка від надходжень за продаж квитків.

8 грудня 1961 року були затверджені Основи цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік, четвертий розділ яких присвячений авторському праву. Чинні до того норми авторського права були суттєво переглянуті з погляду подальшого розширення прав авторів, зміцнення їхніх позицій щодо організацій, які використовують їхні твори, скорочення переліку винятків в авторському праві.

У звязку із приєднанням СРСР у 1973 році до Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 вперше було закріплено право автора на переклад твору, до 25 років збільшено строк дії авторського права після смерті автора, розширено коло субєктів авторського права.

31 травня 1991 року були прийняті нові Основи цивільного законодавства Союзу РСР і республік, які заборонили вільне оприлюднення творів у кінострічках, радіо- і телепрограмах, публічне виконання опублікованих творів без згоди автора, а також розширили коло творів, що підлягають охороні, продовжили строк дії авторського права до 50 років після смерті автора, вперше запровадили охорону суміжних прав. Через розпад СРСР Основи не набули чинності на території України.

                                     

5.8. Історія авторського права Авторське право в Україні

6 лютого 1929 р. постановою Центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів УСРР було затверджено перший український Закон "Про авторське право". Закон складався з 32 статей, був спрямований на стимулювання творчості, захист прав авторів і базувався на Основах авторського права Союзу РСР 1928 р. Прийняттю цього закону передувало бурхливе десятиліття боротьби і пошуків нових форм діяльності у різних сферах життя, зокрема і в галузі авторського права. Зокрема, було прийнято ряд постанов, які суперечили принципам авторського права як такими і свободі та правам людини загалом.

Наприклад, у декреті РНК від 11 березня 1919 р. "Про відміну спадкування" мовилося: "Право спадкування як за законом, так і за духовним заповітом на все майно, що перебуває на території Української Соціалістичної Радянської Республіки, незалежно від громадянства спадкоємців, скасовується". А в постанові Всеукраїнського кінокомітету від 2 квітня 1919 р. "Про заборону приватних кіно- і фотозйомок вуличних подій, маніфестацій тощо" зазначалося: "Від дня опублікування цієї постанови забороняється в межах усієї України будь-яка приватна вулична кіно- і фотозйомка вуличних подій, маніфестацій, пересування військ тощо. Всі наявні в приватних руках вуличні кіно- і фотозйомки, зроблені після 1 січня 1919 р., повинні бути подані до Всеукраїнського комітету. Невиконання цієї постанови тягне за собою передачу суду революційного трибуналу і конфіскацію апаратів".

30 січня 1925 р. ЦВК і РНК Союзу РСР прийняли постанову "Про основи авторського права". Постановою ЦВК та РНК СРСР від 16 травня 1928 р. були затверджені Основи авторського права в новій редакції, які з певними змінами та доповненнями, діяли на території України до початку 60-х pp. XX ст. Ці акти хоча й передбачали можливість примусового викупу авторського права на будь-який твір за рішенням Уряду СРСР, проте розглядали це як тимчасовий захід, який практично не застосовувався. За всіма авторами визнавалося виключне право на створені ними твори, яке за Законом 1925 р. мало чинність 25 років від моменту першого видання або першого публічного виконання твору, а з 1928 р. стало довічним правом автора щодо більшості творів. Передбачався перехід авторських прав до спадкоємців на 15 років після смерті автора. Використання творів дозволялося не інакше як на підставі договорів з авторами, умови яких детально регулювалися законом. Разом з тим Основи авторського права містили широкий перелік випадків вільного використання творів.

18 липня 1963 p. Закон Української РСР затвердив Цивільний кодекс Української РСР, четвертий розділ якого статті 475 - 513 був присвячений авторському праву. У звязку із приєднанням СРСР у травні 1973 р. до Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 до четвертого розділу Цивільного кодексу УРСР були внесені певні зміни та доповнення.

З утворенням України як самостійної держави й орієнтацією її на розвиток ринкових відносин дався взнаки недостатній рівень охорони в ній авторських прав. Виникла потреба у зміні чинного законодавства про авторське право, приведенні його у відповідність до міжнародного законодавства. З прийняттям Верховною Радою України 23 грудня 1993 р. Закону України "Про авторське право і суміжні права", який набув чинності з дня опублікування - 23 лютого 1994 р., та з ухваленням 16 січня 2003 р. Цивільного кодексу України, глава 36 якого присвячена авторському праву, інших законодавчих актів в Україні було створено правову базу для цивілізованого регулювання відносин, повязаних із використанням творів науки, літератури, мистецтва.

У 2013 Торгове представництво США Office of the United States Trade Representative, USTR в своїй щорічній спеціальній доповіді поставило Україну на перше місце в списку країн, які не забезпечують ефективний правовий захист інтелектуальної власності. Навіть державні органи України часто користуються неліцензованим компютерним софтом. "Це стало підсумком багаторічної заклопотаності у звязку з постійними крадіжками інтелектуальної власності, вкоріненими порушеннями авторських прав, чому потурає уряд". За словами авторів доповіді, Україна очолила список заслужено і йшла до цього не один рік.

                                     

6. Захист авторського права

Захист авторського права - одна з важливих категорій теорії цивільного та цивільно-процесуального права. Під захистом авторських прав слід розуміти передбачені законом заходи із їхнього визнання, припинення їхнього порушення, застосування до правопорушників заходів юридичної відповідальності. Захист особистих немайнових і майнових прав субєктів авторського права здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

                                     

6.1. Захист авторського права Порушення

Порушення немайнових прав автора називається плагіатом.

Порушення майнових прав автора називається контрафакцією або "піратством".

Порушення авторських і суміжних прав, а саме незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, компютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їхнє незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі передбачає кримінальну відповідальність.

                                     

7.1. Відомі судові справи або юридичні суперечки у галузі авторського права Суперечка щодо прав на українське видання "Маленького принца"

На початку вересня 2005 року українське видавництво "Кальварія" видало книгу Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц" українською мовою. Виключні права на українське видання цієї книжки "Кальварія" отримала від французького видавництва "Ґаллімар". "Кальварія" стала першим українським видавництвом, що отримало дозвіл на публікацію перекладу "Маленького принца" від власника прав на цей твір. Одразу після цього видавництво розпочало активну кампанію із переслідування тих видавництв, які публікували "Маленького принца" українською мовою. Попри низку невизначених юридичних питань законодавство України у галузі авторського права допускає існування декількох версій перекладів за умови, що кожен видавець отримає дозвіл на видання перекладу від власника прав на оригінальний твір, кампанію, проведену "Кальварією", можна визначити як один із перших та найпомітніших прикладів організованого захисту авторських прав та прав видавців.

                                     

8. Нестандартні випадки надання авторського права

 • Біблія, видана у Великій Британії за часів правління короля Якова Стюарта, є суспільним надбанням в усьому світі. Однак для видання цієї книги у Великій Британії необхідне отримання дозволу правлячого монарха. Подібний особливий статус у Великій Британії та її колишніх домініонах має назву "авторське право корони" англ. crown copyright.
                                     

9. Література

 • Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: у 2 кн. / уклад. Р. В. Дробязко, ред. А. С. Довгерт. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. - Tacis.
 • Авторське право і суміжні права в Україні: навчальний посібник / Т. М. Вахонєва. – Київ: Дакор, 2019. – 576 с.
 • Авторське право в Інтернеті: навч. посібник / О. М. Пастухов, відп. ред. О. А. Підопригора, Акад. прав. наук України, Науково-дослідний ін-т інтелект. власності. - К.: Школа, 2004. - 143 с.
 • Авторське, винахідницьке право на відкриття і міжнародний захист авторських прав: навч. посіб. для студ. техн. вузів, які вивч. курс "Правознавство" / І. А. Бадиця, Ін-т змісту і методів навчання, Криворіз. техн. ун-т. - К., 1997. - 108 с.
 • Авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві: європейський досвід: монографія / Наталія Сорока. - Харків: Право, 2019. - 332 с.
Кн. 1: Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України. -, 2017. - 227 с.: іл.
                                     

10. Посилання

 • Авторське право / / Велика українська енциклопедія: у 30 т. / проф. А. М. Киридон відп. ред. та ін. - 2016. - Т. 1: А - Акц. - 592 с. - ISBN 978-617-7238-39-2.
 • Авторське право в епоху "Всесвітнього павутиння".
 • ВЯПат: Щоденні новини про авторське право, винаходи, патенти. Статті і безкоштовні консультації. Проблеми патентознавства, публіцистика.
 • Кримінальний кодекс України, ст. 176.
 • Із останніми версіями офіційних документів можна ознайомитись на Інформаційному сервері Верховної Ради України.
 • М. В. Венецька. Авторське право і суміжні права / / Юридична енциклопедія. - К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998 - 2004. - ISBN 966-749-200-1.
 • АВТОРСЬКЕ ПРАВО і СУМИЖНІ ПРАВА / / ЕСУ.
 • Як захистити свої авторські права в інтернеті.
 • Сазерленд Дж. Катастрофа в справі захисту авторських прав.
                                     
 • України Про авторське право і суміжні права - український закон, який охороняє: авторське право - особисті немайнові права і майнові права авторів та
 • Авторське право корони англ. crown copyright - особлива форма авторського права що існує у Великій Британії, у зв язку з монархічною формою правління
 • Авторське право в Україні ґрунтується на законі Про авторське право і суміжні права від 23 грудня 1993 р., оновлена редакція якого набрала чинності з
 • Всесвітня конвенція про авторське право англ. Universal Copyright Convention - це одна з двох основоположних конвенцій про авторське право інша - це Бернська
 • власності про авторське право англ. World Intellectual Property Organization Copyright Treaty - це міжнародний договір у галузі авторського права що був
 • Авторське право в Європейському союзі виникло у спробі узгодження різних законів про авторське право Європейського Союзу держав - членів. Воно складається
 • тощо В Україні авторське свідоцтво, видавав Комітет у справах винаходів та відкриттів при Кабінеті Міністрів України. Нині авторське свідоцтво замінене
 • Атрибуція Attribution в авторському праві - це повідомлення про авторство чи вказання автора твору, що використовується в іншому творі. Найпростішою
 • Про авторське право і суміжні права До особистих немайнових прав автора належать: право зазначення авторства, також право авторства - право вимагати
 • за відмину авторського права Антикопірайт - суспільно - політичний рух, що незгідний з природою теперішнього закону про авторське право часто зосереджується
 • композиторів УТТДІК 1928 - прийняття національного закону Про авторське право ключового в роботі УТТДІК 1930 - УТТДІК реформується у Всеукомдрам
 • доктрина авторського права що посилається на особливість законодавства про авторське право США, допускає вільне використання захищених авторським правом матеріалів
                                     
 • вираження. Списки О. а. п. подані в Законі України Про авторське та суміжні права Авторське право не поширюється на ідеї, методи, процеси, способи, концепції
 • Строк дії авторських прав або термін дії авторських прав - проміжок часу, протягом якого діє авторське право на твір. Після закінчення даного строку
 • Авторське право у сфері сценічного мистецтва закріплюється за продуктом відразу після його створення. В принципі, як і у багатьох інших випадках права
 • Виключне право на твір - право коли жодна особа, крім тієї, якій належить авторське право або суміжні права не може використовувати твір, не маючи
 • Директива про авторське право на єдиному цифровому ринку Європейського союзу  Directive on Copyright in the Digital Single Market 2016 0280 COD також
 • сплив термін дії авторських прав, або авторські права не застосовуються в певному випадку. Оскільки авторське прав відрізняється в різних країнах, та сама
 • законодавстві про авторські права США як звукозаписи На звукозапис є окреме авторське право яке відрізняється від авторського права на основний твір
 • способом. Відповідно до законодавства України, особі, що має авторське право належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь - яким
 • породжують нові об єкти авторського права - так звані похідні твори. При цих змінах головне, щоб не пошкоджувалось авторське право твору. Право на переробку належить
 • Відповідно до законодавства про авторське право все розроблене програмне забезпечення є захищеним авторським правом стосовно як вихідного коду, так
 • перепродажу твору. Вперше право слідування було введено у Франції в законі Про авторське право ще у 1920 р. Надання права дольової участі стало спробою
 • як винагорода за користування або за надання права на користування будь - яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки
                                     
 • застосовуються виробниками апаратного забезпечення, видавцями, власниками авторських прав або приватними особами в першу чергу для обмеження використання цифрової
 • цивільного кодексу України. Автор Авторське право Інтелектуальна власність Закон України Про авторське право та суміжні права на офіційному сайті Верховної
 • Copyright Act - Закон про авторське право в цифрову епоху - закон, що доповнює законодавство США в галузі авторського права директивами, які враховують
 • авторського права та суміжних прав Див. статтю 44 Закону України Про охорону авторського права та суміжних прав Авторське право і суміжні права
 • Авторський рукопис, авторський оригінал - рукописний чи машинописний текст документа, підготовлений автором для опублікування. Авторські рукописи є самоцінними
 • істотних відмінностей: Авторське право та суміжні права захищають зовнішнє вираження творчості, тобто конкретну форму вираження твору. Право промислової власності

Users also searched:

авторське право - > реферат, авторське право в інтернеті, об'єкти авторського права, реєстрація авторського права ціна, реферат авторське право, суб'єкти авторського права, як не порушити авторське право, як захистити авторське право, Авторське, авторське, право, Авторське право, права, авторського, субкти авторського права, авторське право в інтернеті, обкти авторського права, як захистити авторське право, як не порушити авторське право, реферат, рестрація, ціна, субкти, інтернеті, обкти, порушити, захистити, реферат авторське право, авторське право - реферат, рестрація авторського права ціна, авторське право, право україни. авторське право,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Як не порушити авторське право.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА ВІДКРИТИЙ. Авторські права це набір субєктивних виключних прав, які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримати. Реєстрація авторського права ціна. Авторські та суміжні права Павлович та компанія. Авторське право на твір діє протягом життя автора і 70 років після його смерті. Потім твори переходять у суспільне надбання. Юридичні.

Реферат авторське право.

Авторське право та Інтернет Платформа прав людини. Експерт з авторського права, ліцензування та юридичної підтримки прав українських авторів. Наскільки має бути розгалуженою система. Авторське право в інтернеті. Авторське право ВУЕ Велика українська енциклопедія. Ми реєструємо авторське право в Україні від 1200 грн. Захищаємо права авторів, представляємо їх інтереси в судах. Як захистити авторське право. Авторське право та суміжні права LegalHighSchool Вища. Згідно з Цивільним кодексом України, Законом України Про авторське право і суміжні права первинним субєктом авторського права є автор твору, а.


Авторське право Наука та інновації.

Згідно із ЗУ Про авторське право і суміжні права авторські права поділяються на особисті немайнові та майнові права. До особистих немайнових прав. Авторське право і суміжні права Енциклопедія Сучасної України. Legal High School пропонує:доступ до кабінету та архіву всіх пройдених модулів, блоків і шкіл сертифікат про проходження курсу сертифікат про. Охорона авторських прав у сфері інформаційних технологій. Найперше, їм бракує хребта у вигляді системи авторського права. Але якщо це право, то яку роль у цій історії відіграє держава? Закон є, міжнародні.

Авторське право. Складання та подання заявки на реєстрацію.

Авторське право виникає з моменту створення контенту і його реєстрація не є обовязковою. За бажанням особа, яка має авторські права,. Авторське право Укрінформ. 8 Закону України Про авторське право і суміжні права. Крім того, у бібліотечних фондах зберігаються документи, які не є обєктами авторських прав: усі.


Авторське Право Вся інформація Послуги з реєстрації.

Закон забезпечував правову охорону обєктів авторського права на 14 років: на цей термін автору надавалася монополія, яку він потім міг. Стаття 50 Розділ V Закон України Про авторське право і. Права на інтелектуальну власність, зокрема авторські права, стали одним із найважливіших факторів належного забезпечення інтересів авторів. Авторське право LegalAid. Фіксація порушення та захист авторського і суміжних прав – це складна юридична, Бібліотеки України проти порушень Закону про авторське право та. Реєстрація авторських прав на літературний твір LexIntels. Головна Авторське право. Авторське право. Правова база Бланки заяв Державне мито і збори Інформація щодо державної реєстрації авторського​.


Як захистити авторське право на фотографію Інститут масової.

При цьому, у разі необхідності, автору доведеться доказувати факт авторства. У звязку з чим, реєстрація авторського права дає ряд переваг: свідоцтво. Авторське право: нюанси реєстрації та передачі прав. Ті самі документи що і на реєстрацію авторського права на твір, а також цивільно правовий договір про розподіл майнових прав на твір тощо​, до.

Авторське право для бібліотекарів Національна бібліотека.

Головна Діяльність Інтелектуальна власність Офіційні бюлетені в сфері інтелектуальної власності Офіційний бюлетень Авторське право і суміжні. Видача свідоцтва про державну реєстрацію авторського права. Авторське право. Оновлено 27.10.19. Термінологія у галузі авторського права​. Обєктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і. Авторське право Укрпатент. Повідомлення про авторське право. Apple Inc. © 2021 Apple Inc. Всі права захищені. Apple, логотип Apple, AirDrop, AirPlay, AirPods, AirPods Pro, AirPort,​. Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права. Нажаль, положення Закону України Про авторське право та суміжні права про заборону вільного використання авторського матеріалу ст. 21 чисто.

Про авторське право і суміжні права LIGA ІПС ЛІГА:ЗАКОН.

Коли більш ніж півстоліття тому Володимир Дахно виводив у блокноті перші обриси своїх зіркових персонажів, він не надто задумувався. Реєстрація авторського права на твір, процедура та ціни у Львові. АВТОРСЬКЕ ПРАВО сукупність норм громадського права, що регулюють відносини, які виникають у звязку з використанням досягнень науки,.


Авторське право в Україні та оплата за використання музичних.

Закон України Про авторське право і суміжні права. Закон України Про авторське право і суміжні права версія для друку Відео Fair Play. Вартові мережі: як працює авторське право в інтернеті? Куншт. Авторське право – це сукупність прав, які належать автору у звязку зі створенням і використанням твору літератури, науки, мистецтва. Авторське право.

Авторське право: поняття субєктів та різновиди авторських прав.

Патентно юридична компанія IPStyle: консультації, реєстрація авторського права, службові твори, авторські договори та інші послуги. Авторське право та суміжні права Юридичний факультет. Авторське право: нюанси реєстрації та передачі прав. 31.03.2021. Сергій Барбашин. Обєктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і. Як зареєструвати авторське право Центр демократії та. У пострадянських країнах розуміння авторського права додатково спотворюється історичною памяттю про те, що все – спільне,. Захист авторських прав в IT видання ЮРИСТ&ЗАКОН. Порушенням авторського права і або суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, є: а вчинення будь якою особою дій, які порушують. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського. Що може бути обєктом авторського права? Авторське право це сукупність прав, які належать автору у звязку зі створенням і використанням твору.


Документ без названия.

Відомості щодо свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір інформації, Закон України Про авторське право і суміжні права. АВТОРСЬКЕ ПРАВО Фармацевтична енциклопедія. Тема 8: Особливості набуття та здійснення авторських прав на окремі об​єкти. Тема 9: Управління майновими правами субєктів авторського права і. Авторське право Бібліотека Сумського державного університету. Як повідомляє вузькопрофільний ресурс The IPKat, нещодавно на всесвітньо відому модель GiGi Hadid було подано позов про порушення авторських прав​. 11 головних питань про авторське право у сфері мистецтва Aequo. Захист авторських прав у мережі Інтернет. KDKAKO 08.11.2019. Інтернет ​технології дозволяють завантажувати, зберігати, поширювати різні види. ≡ Реєстрація авторського права в Україні. Що захищає авторське право? Обєктами, які охороняються авторським правом, є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, тобто все те, що.


Захист авторських прав у мережі Інтернет КДКА Київської області.

Що таке авторське право? Як захистити авторське право? Навіщо реєструвати авторське право? Реєстрація авторського права замість патентування. Юридичні питання у створенні онлайн курсів – авторське право і. Юристи ІМІ неодноразово писали про правове регулювання авторського права і проблеми, які може спричинити в роботі журналіста. Книга четверта. Право інтелектуальної власності ст. 418–508. Реєстрація авторського права або договорів, які стосуються права автора. Досудове врегулювання спорів. Авторське право, усі новини Українська правда. Верховна Рада України Закон від 23.12.1993 № 3792 XII Редакція станом на 14.10.2020. Особливості використання положень законодавства про. Авторське право галузь цивільного права та права інтелектуальної власності, що регулює відносини, які виникають у звязку зі створенням і.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →