Back

★ Економічна та соціальна географія

Економічна та соціальна географія
                                     

★ Економічна та соціальна географія

Економична та соціальна географія - науково-прикладна спеціальність, що займається розробленням наукових засад територіальної організації суспільства, дослідження територіального та комплексно-пропорційного аспектів розвитку продуктивних сил. Це передбачає глибоке вивчення процесу взаємодії суспільства з природою, розміщення виробництва, розселення населення, організації території з урахуванням природних, соціальних, економічних і екологічних чинників, прогнозування розвитку регіонів.

                                     

1. Обєкт, предмет

Обєктом суспільної географії, як і всіх географічних наук слугує географічна оболонка, головно, суспільство, як невідємна частина її сучасного стану. Предметом науки, тобто стороною обєкта на яку звернена головна увага наукового дослідження, виступає людська діяльність в географічному середовищі, їхній взаємозвязок та взаємовплив. Тобто суспільна географія вивчає територіальну організацію людського суспільства та окремих сфер його діяльності.

Підходи до вивчення обєкта суспільної географії:

 • Інформаційний. Базується на постулаті, що цілісне людське суспільство можна розглядати як єдність окремих сфер людської діяльності, які входять у взаємозвязок із окремими геосферами географічної оболонки.
 • Цивілізаційний. Розглядає всі досліджувані процеси через призму становлення, розвитку та згасання окремих цивілізацій.
 • Діяльнісний. Розкладає всі досліджувані питання на окремі процеси людської життєдіяльності: праця, відтворення, розселення, споживання, соціо-природна діяльність, споглядання, дослідження, пізнання тощо. Діяльність людини в такому підході можна розділити на певні ланки потреб, послідовно або ні задовільняючи які вона переходить на вищі щаблі й розширює власну діяльність, взаємодію в соціумі, просторі й часі піраміда Маслоу.
 • Екологічний. Розглядає техногенну людську діяльність в просторі антропосфера, як невідємну частину складних екологічних систем різної ієрархії аж до планетарної. Даний підхід розвивали австрійський геолог Едуард Зюсс поняття біосфери та український геохімік Володимир Вернадський поняття ноосфери.
 • Формаційний. Застарілий підхід радянської наукової школи, що базувався на суспільно-історичних формаціях та постулатах марксистсько-ленінського діалектичного матеріалізму.
                                     

2. Напрямки досліджень

Основні напрямки досліджень:

 • Комплексна оцінка природно-ресурсного, трудового, виробничого та інтегрального потенціалу окремих регіонів і країн.
 • Теорія та методологія суспільно-географічних досліджень.
 • Географія світового господарства і міжнародного поділу праці, країнознавства, суспільна географія зарубіжних країн Світового океану, морів та приморських регіонів.
 • Історико-географічні дослідження розвитку господарства, розселення населення, історія суспільно-географічної думки в Україні.
 • Територіальна організація виробництва та невиробничої діяльності.
 • Методика суспільно-географічних досліджень включаючи геоінформаційні системи та ГІС-технології.
 • Територіальна організація основних товарних ринків послуг, робочої сили, капіталів, нерухомості, цінних паперів, територіальні відмінності попиту та витрат виробництва, інші географічні аспекти розвитку ринкового господарства.
 • Інтенсивність, комплексність і суспільно ефективність використання території, стан навколишнього природного середовища як чинник територіальної організації господарства і населення, якості його життя.
 • Політична географія культури, релігій.
 • Географія населення і розселення.
 • Розроблення суспільно-географічних основ регіональної політики України, комплексні дослідження соціально-економічних районів і міжрайонних звязків, обґрунтування соціально-економічного районування держави, участі України в міждержавних інтеграційних процесах.
                                     

3. Література

 • Жупанський Я. І. Історія географії в Україні: Навчальний посібник. - К, 2006.
 • Шаблій О. І. Математичні методи в соціально-економічній географії. - Львів: ЛДУ, 1994.
 • Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1996.
 • Економічна і соціальна географія світу: навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів / С. П. Кузик, О. І. Шаблій, М. Книш. - Львів: Світ, 2005. - 672 с. - Бібліогр.: с. 668. - ISBN 966-603-311-9.
 • Топчієв О. Г. Основи суспільної географії. - Одеса: Астропринт, 2001.
 • Основи суспільної географії: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Шаблій, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - 2-ге вид. - Л.: Вид-во ЛНУ, 2012. - 296 с.: іл. - Тит. арк. парал. укр., англ. - Бібліогр.: с. 283 14 назв. - ISBN 978-966-613-955-2.
 • Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. - К.: Лібра, 1996.
 • Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: Навчальний посібник. - Одеса: Астропринт, 2005.
 • Голиков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної і соціальної географії: підручник. - К.: Либідь, 1996.
 • Суспільна географія. Основи теорії / Укладач В. І. Єфименко. - К.: Шлях, 2006.
 • Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. - Львів, 2003.
 • Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. - К., 1998.
 • Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. - Львів, 2001.
 • Жупанський Я. І. Економічна і соціальна географія Україн. - К., 1998.
 • Суспільна географія: у 2 кн. Кн. перша: Проблеми теорії, історії та методики дослідження / Олег Шаблій. - Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. - 814 с. - ISBN 978-617-10-0266-1 заг. - ISBN 978-617-10-0267-8.
 • Топчієв О. Г. Терміни і поняття в економічній географії. - К.: Радянська школа, 1982.
 • Рос. Саушкин Ю. Г. История и методология географической науки. - М.: Издательство Московского государственного университета, 1976.
 • Рос. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь. - М.: Мысль, 1983.
 • Рос. Хореев Б. Д. Некоторые методологические вопросы науковедения и развития теории географической науки / / География в системе наук. - Л.: Наука, 1987.
 • Рос. Голубчик М. М., Жулина М. А. Социальная география: сущность, задачи, новые направления исследования / / География. - 2005. - № 3. - с. 23-27.
 • Рос. Голубчиков Ю. Н. География человека. - М., 2003.
 • Рос. Баранский Н. Н. Научные принципы в географии. / / Избранные труды. - М.: Лепсель, 1980.
 • Рос. Мересте У. Н., Ныммик С. Я. Современная география: вопросы теории. - М.: Мысль, 1984.
 • Рос. Алисов Н. В., Хореев Б. С. Экономическая и социальная география мира общий обзор. - М.: Гардарики, 2000.
 • Рос. Саушкин Ю. Г. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем. - М.: Мысль, 1973.
 • Рос. Саушкин Ю. Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. - М.: Мысль, 1973.
 • Рос. Максаковский В. П. Географическая картина мира. В 2 книгах. / В. П. Максаковский. - 3-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2006. - 495 с.
 • Рос. Хорев Б. Д. Территориальная организация общества. - М.: Мысль, 1981.
                                     
 • Економічна та соціальна географія - науковий журнал, що займається висвітленням результатів наукових досліджень у галузі суспільної географії Заснований
 • економічну географію і географію світового господарства. Економічна та соціальна географія Шаблій О. І. Економічна географія Енциклопедія сучасної
 • Антропологія Етнологія Педагогіка та інші. та до групи природничих наук: Суспільна географія тобто Економічна та соціальна географія Загально - теоретичні питання
 • становить головну ціль регіональної соціальної географії Білецький М. І., Ванда І. В., Котик Л. І. Соціальна географія : словник - довідник - Л. : Вид - во
 • . Докладніше: Соціальна географія та Економічна географія Економічна та соціальна географія у деяких країнах суспільна географія отримала назву антропогеографія
 • 02 Економічна та соціальна географія Барановський Микола Олександрович - доцент кафедри географії НДУ ім. М. В. Гоголя 11.00.02 Економічна та соціальна
 • Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії - К.: Знання, 1998. Топчієв О. В. Основи суспільної географії - Одеса: Астропринт
 • лекцій: Основи демографії Географія світового господарства Соціальна географія Економічна й соціальна географія України Туристичні райони
 • транспортних вузлів. У 1980 - 90 - х роках сформувалася соціальна географія транспорту, яка вивчає поведінкові та соціальні аспекти переміщення людей, в тому числі особливості
                                     
 • економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Викладає курси: Економічна та соціальна географія України
 • Професорсько - викладацький склад кафедри економічної і соціальної географії Економічна та соціальна географія 1999. Випуск 48. Географи Київського університету:
 • 1981 у співавторстві Економічна і соціальна географія світу - К., 1997. Регіональна економічна і соціальна географія Зарубіжні країни - К., 2001
 • Професорсько - викладацький склад кафедри економічної та соціальної географії Економічна та соціальна географія 1999. Випуск 48. Географи Київського університету:
 • типи репрезентації та інтерпретації. Синоніми терміну імажинальна географія - образна географія географія уяви, імагінативна географія імажинальна спаціологія
 • якої входять економічна географія соціальна географія географія населення, географія науки, географія культури та політична географія Суспільно - географічні
 • Фізична географія материків : навч. посіб. : в 2 ч - В. : ЕкоБізнесЦентр, 1999 - 200 с. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія Зарубіжні
 • відповідно до поділу самої географії, на історію фізичної, економічної та соціальної географії Вона відображає еволюцію географічних ідей від найдавніших
 • Л. : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003 - 308 с. Соціально - економічна географія України  за ред. О. І. Шаблія - Л. : Світ, 2000. англ. Park
                                     
 • соціально - економічної географі - Зб. наук. праць - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014 - Вип.17 2 - С. 32 - 36. Економічна та соціальна географія України
 • 1998 р. Географія Африки 2000 р. Методика викладання географії 2000 р. Економічна та соціальна географія України 2001 р. Географія материків
 • Електоральна географія виборча географія - провідний напрям політико - географічних досліджень, пов язаний з виявленням територіальних просторових
 • галузі географії в Інституті геологічних наук АН УРСР було створено сектор географії з відділами економічної географії фізичної географії та картографії
 • доп - К. : Знання, 2008 - 839 с - ISBN 978 - 966 - 346 - 330 - 8. Економічна і соціальна географія країн світу. Навчальний посібник  За ред. Кузика С. П - Л
 • економічна і соціальна географії Регіональна економічна і соціальна географія Рекреаційна географія Транскордонне співробітництво Член редакційної
 • Фізична географія материків : навч. посіб. : в 2 ч - В. : ЕкоБізнесЦентр, 1999 - 200 с. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія Зарубіжні
 • 978 - 966 - 346 - 330 - 8. Книш М. М., Мамчур О. І. Регіональна економічна і соціальна географія світу Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія : навч
 • Фізична географія материків : навч. посіб. : в 2 ч - В. : ЕкоБізнесЦентр, 1999 - 200 с. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія Зарубіжні
 • 978 - 966 - 632 - 227 - 5. Книш М. М., Мамчур О. І. Регіональна економічна і соціальна географія світу Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія : навч
 • ISSN 1553 - 8133. Атлас світу, 2005 Дубович І. А., 2008 Атлас. Економічна і соціальна географія світу, 2010 англ. Convention on International Civil Aviation
                                     
 • Фізична географія материків : навч. посіб. : в 2 ч - В. : ЕкоБізнесЦентр, 1999 - 200 с. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія Зарубіжні

Users also searched:

економічна і соціальна географія світу підручник, економічна і соціальна географія україни, економічна та соціальна географія, регіональна економічна і соціальна географія світу, що є предметом вивчення соціально - економічної географії, що вивчає економічна географія, що вивчає соціальна географія, соціальна географія вивчає взаємодію населення та природи, соціальна, географія, Економічна, економічна, вивча, світу, географії, що вивча економічна географія, що вивча соціальна географія, Економічна та соціальна географія, взамодію, україни, підручник, економічна та соціальна географія, населення, предметом, вивчення, соціально, економічної, природи, регіональна, соціальна географія вивча взамодію населення та природи, економічна і соціальна географія україни, економічна і соціальна географія світу підручник, що предметом вивчення соціально - економічної географії, регіональна економічна і соціальна географія світу, географія україни. економічна та соціальна географія,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

природи економічна і соціальна географія світу підручник предметом географії що вивча економічна географія соціальна географія вивча взамодію населення та природи що вивча соціальна географія взамодію географія регіональна економічна Економічна та соціальна географія світу україни економічна та соціальна географія Економічна населення соціальна підручник економічна і соціальна географія україни соціально економічної вивчення географія україни. економічна та соціальна географія регіональна економічна і соціальна географія світу що предметом вивчення соціально - економічної географії вивча економічна і соціальна географія світу підручник що вивчає економічна географія економічна та соціальна географія регіональна економічна і соціальна географія світу що є предметом вивчення соціально - економічної географії соціальна географія вивчає взаємодію населення та природи що вивчає соціальна географія економічна і соціальна географія україни

...

Економічна і соціальна географія україни.

Економічна та соціальна географія України. Розділ І: Загальна економіко географічна характеристика країн світу 1 Вступ до економічної і соціальної географії світу 2 Політична карта світу 4. Що вивчає соціальна географія. Економічна та соціальна географія. – кандидат географічних наук, доцент кафедри соціально економічної географії та реґіонознавства Харківського національного університету імені В. Н. Регіональна економічна і соціальна географія світу. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн Академія. Соціальна та економічна географія: Теорія і методологія: Навч. посіб. Іщук С​.І., Гладкий О.В. К., 2015. 335 с., тв. пал., ст. 20 пр. Книги.

Що вивчає економічна географія.

Купить Економічна і соціальна географія України, 9 кл. Зошит. Соціально економічна географія України: кваліфікаційний мінімум географічних назв. Одеса, ТЕС, 2014. – 86 с. Нефедова Н.Є. Що є предметом вивчення соціально - економічної географії. Чернівецький національний університет Географічний факультет. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до курсу Регіональна економічна та соціальна географія. Викладач: Лисичарова Галина Олександрівна. Предмет:. Силабуси Кафедра економічної географії та екологічного. З курсу Економічна та соціальна географія України Знання. Предмет, зміст і методи економічної і соціальної географії України. Знання особливостей. Економічна географія світу Волинський національний. Науковий журнал Економічна та соціальна географія міжнародна назва Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya видається з 1966 року і висвітлює.


Економічна географія Енциклопедія Сучасної України.

Купити книгу Економічна і соціальна географія світу, в інтернет магазині. Найбільший в Україні інтернет магазин книг. Цілодобовий. Кафедра економічної та соціальної географії і туризму Про ОНУ. ББК 65.04. Науковий збірник Економічна географія заснований у січні 1966 р. Зареєстрований Міністерством юстиції України 22 жовтня 2009 р. ВП 01 Економічна та соціальна географія світу Рівненський. Історична довідка Кафедру економічної та соціальної географії засновано у 1981 році. За час існування вона дала дорогу в життя випускникам,. Економічна та соціальна географія: науковий журнал. Суспільство й ойкумена з погляду територіальних відмінностей є обєктами вивчення суспільної вітки географічної науки – економічної і соціальної.

Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток.

Економічна географія та регіонознавство на основі освітньо Економічна та соціальна географія в системі географічних наук. 3. Звязок економічної. ROZETKA Ранок Економічна та соціальна географія України. 9. Регіональна економічна і соціальна географія світу Ганчук О.В. Шановні студенти групи ІГ м 15 під час проведення карантину з 12. Економічна і соціальна географія України 9 клас Розумники. ПЕТ, 9786177150090 Скидки Актуальное наличие ✈Быстрая Бесплатная доставка Харьков Северодонецк и вся Украина Середня та старша. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ: навчальний. ЕКОНОМИЧНА ГЕОГРАФІЯ – наука, що досліджує чинники, закони і ​Економічна і соціальна географія обидва – Київ, Історія української географії.


Економічна і соціальна географія зарубіжних країн Альма матер.

Навчальна дисципліна Регіональна економічна і соціальна географія світу є складовою вибіркової частини щодо професійної та практичної підготовки. Мелітопольський державний педагогічний університет імені. Економічна та соціальна географія зб. наук. пр. Київ. нац. ун т ім. Тараса Шевченка. – Київ: Знання, 2007. Виходить двічі на рік. ISSN 2413 7154.


Економічна та соціальна географія України Географічний.

Регіональна економічна і соціальна географія. Освітній ступінь – бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта Педагогіка. Спеціальність: 014.07 Середня освіта. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни. Відгуки 0. Опис. Навчальний посібник вибудувано на засадах системного аналізу за типовою географічною схемою економічного, соціального,.

СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ Київський відділ Українського.

Наукова бібліотека імені Михайла Максимовича цє структурний підрозділ Київського національного університету імені Тараса Шевченка, та є однією з​. Економічної та соціальної географії Волинський національний. Нормативного курсу Економічна і соціальна географія України для студентів освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки. Економічна і соціальна географія України. Атлас 9 клас купить. Актуальність вивчення соціальної географії зумовлена, зокрема, тим, що донедавна в структурі суспільної соціально економічної географії переважала.

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ.

Вступного випробування у формі співбесіди з географії для вступу на Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України Підручник для 9 класу. Економічна та соціальна географія Інститут географії. Методичні рекомендації з економічної та соціальної географії зарубіжних країн призначені для студентів, які навчаються на історичному факультеті в. Економічна і соціальна географія світу.ua. Регіональна економічна та соціальна географія. Л1 Л2 Л3 Л4. Л5 Л6 Л7 Л8 Л9​. Л10. М. Картографія. Л. Посібник картографія Складання карт у Corel. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн.pdf. Електронний навчальний посібник Економічна і соціальна географія світу для 10 класу також 9 клас Україна і світ за новою програмою.


Кафедра географії та методики її навчання Регіональна.

Методи дослідження. Обєкт і предмет економічної і соціальної географії світу. Економічна і соціальна географія світу – галузь науки, яка. Економічна і соціальна географія світу. 10 11 клас. Науковий збірник Економічна географія заснований у січні 1966 р. Зареєстрований Міністерством юстиції України 22 жовтня 2009 р. Методичка соціальна географія.pdf Ужгородський національний. Название: Економічна та соціальна географія світу: робоча програма для слухачів підготовчого відділення. Другие названия: Экономическая и.

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ Кафедра.

Кафедра туризму, соціально економічної географії та краєзнавства Курс ​Економічна і соціальна географія світу один одна з профілюючих у. Купить Майстер клас. Розробки уроків. Економічна і F.ua. Студії з економічної та соціальної географії наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень Руденко В.П. Завантажити Студії з оцінки. Економічна і соціальна географія світу, 10 клас профільний. Соціальна географія, що включає в себе і географію економічну.7 Соціальну географію, за Борисом Родоманом, слід розглядати двояко: як комплексну.


‪Мирослава Книш‬ ‪Google Академія‬ Google Scholar.

Пригадайте з курсу 9 класу, що є предметом вивчення економічної і соціальної географії України. 2. Які вам відомі методи географічних досліджень? 3. Співбесіда Програма Географія. Програма забезпечує базову географічну освіту в галузі економічної та соціальної географії, формує та розвиває загальні й професійні компетентності,.


Економічні та соціальна географія.

РАНОК Майстер клас. Розробки уроків. Економічна і соціальна географія України. 9 А. Г. СтадникПочему стоит купить:. Атлас Економічна і соціальна географія світу 10 11 клас. Метою викладання навчальної дисципліни Економічна та соціальна географія світу є надання майбутнім фахівцям комплексу знань щодо цілісності.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →